Drets dels viatgers per mar

barco-fondo-blanco.png

Es regulen al Reglament 1177/2010 sobre els drets dels passatgers que viatgen per mar i per vies navegables i al Reglament 329/2009 sobre responsabilitat dels transportistes de passatgers per mar en cas d’accident i el seu Annex (Conveni d’Atenes).

A) Drets regulats al reglament 1177/2010:

Quan s'apliquen

S’apliquen al passatger que utilitzi:

 1. Un servei de passatge amb port d’ embarcament situat al territori d’un Estat Membre de la U.E.;
 2. Un servei de passatge amb port d’embarcament situat fora del territori d’un Estat membre de la U.E. i amb port de desembarcament situat al territori d’un Estat membre de la U.E, sempre que l’operador del servei sigui un transportista de la U.E.;
 3. Un creuer amb port d’embarcament situat al territori d’un Estado membre. No obstant, en els creuers no s’aplicaran les normes que es refereixen a la pèrdua de serveis de connexió de transport deguts a una cancel·lació o a un retard. Tampoc s’aplica en los creuers el dret al transport alternatiu i reemborsament en cas de cancel·lació o retard de sortides, ni a la indemnització pel preu del bitllet en el caso de retard en l’arribada.

No s’aplica al passatger que viatgi:

 • En vaixells autoritzats a transportar fins a 12 passatgers;
 • En vaixells en els quals la tripulació responsable del funcionament del vaixell estigui composta per tres persones com a màxim o quin servei de passatge en la seva totalitat cobreixi una distància inferior a 500 metres en un únic sentit.;
 • En circuits d’excursió i turístics, excepte els creuers, o
 • En vaixells no propulsats per mitjans mecànics, així com en vaixells originals i reproduccions singulars de passatges històrics projectats abans de 1965 i construïts predominantment amb materials d’origen, autoritzats a transportar fins a 36 passatgers.

Drets del passatger discapacitat o persona amb mobilitat reduida (en endavant, PMR)

 • No es poden carregar costos addicionals o imposar condicions especials per la reserva i emissió de bitllets per aquest motiu;
 • No es poden negar a acceptar una reserva ni a emetre un bitllet a un passatger discapacitat o PMR , amb la exepció que sigui estrictament necessari per a complir amb les normes de seguretat establides por les autoritats competents o quan el disseny del vaixell o infraestructures portuàries impossibiliten el seu transport de forma segura. En aquest cas, es podrà requerir al PMR que sigui acompanyat per una altre persona capaç de prestar-li l’assistència requerida. El transport de l’acompanyant serà gratuït en quant als serveis de passatge.
 • Si un PMR ha notificat les seves necessitats especials abans de comprar el bitllet, i en el moment de l’embarcament se li denega aquest, dita persona i els seus acompanyants tindran l’opció d’escollir entre el reemborsament (i quan sigui necessari, la tornada al primer punt de sortida) o, la seva recol·locació al destí final sense suplement en el preu i en condicions de transport comparable.
 • En cas de rebuig de reserva o denegació d’embarcament, el PMR te dret a sol·licitar que l’indiquin per escrit els motius del rebuig en un termini de 5 dies des de la seva sol·licitud.
 • S’ha de facilitar al passatger informació d’ accessibilitat;
 • El passatger te dret a assistència gratuïta als ports i a bord dels vaixells, sempre que l’hagi sol·licitat amb una antelació mínima de 48 hores i es presenti en el punt que li digui el transportista no més de 60 minuts abans de l’hora d’embarcament anunciada o si no s’ha determinat hora de embarcament, com a mínim 60 minuts abans de l’hora de sortida anunciada.
 • El transportista es responsable de la pèrdua o danys de l’equip de mobilitat del PMR, sempre que el succés que l’hagi originat sigui conseqüència d’una falta o negligència del transportista. La indemnització consistirà en el valor de substitució o en el cost de la reparació del material.

Drets del pasatger en cas de retards i cancel·lacions:

 • La cancel·lació o el retard ha d’informar-se al passatger l’abans possible i, a més tardar, 30 minuts després de l’hora de sortida programada. A més, haurà de comunicar-se l’hora estimada de sortida i arribada tan aviat com es disposi de l’esmentada informació.
 • Si el passatger perd una connexió a conseqüència del retard/cancel·lació, el transportista o operador de terminal haurà d’informar-lo sobre les connexions alternatives.
 • Si el retard és superior a 90 minuts o el transport es cancel·la, el passatger té dret:
  1. A aperitius, menjar i refrescos gratuïts i suficients en funció del temps d’espera, sempre que estiguin disponibles o si poden subministrar-se raonablement.
  2. Quan a conseqüència de la cancel·lació o el retard es requereixi una estada d’una o diverses nits o una estada suplementària a la prevista pel passatger, el transportista, sempre i quan sigui materialment possible, oferirà de forma gratuïta un allotjament adequat, a bord o en terra, als passatgers que parteixin de las terminals portuàries, així com transport d’anada i tornada entre la terminal portuària i el lloc de l’allotjament. El transportista podrà limitar a 80 euros per nit i passatger i a un màxim de 3 nits el cost total de l’allotjament en terra, limitació que no inclou el transport d’anada i tornada entre la terminal portuària i el lloc de l’allotjament.
  3. A optar entre: (i) el reemborsament el preu del bitllet en 7 dies i, si procedeix, un servei de tornada gratuït al primer punt de partida amb arregle al contracte de transport, o (ii) la continuació o conducció al destino final en condiciones de transport comparables sense cost addicional.
  4. A més, si no s’opta por el reemborsament del bitllet es pot exigir una indemnització, que s’ha d’abonar en el termini d’un mes i serà com a mínim:
   • Del 25% del preu del bitllet en cas de retard en cas de retard de com a mínim una hora en el cas de viatges programats de durada igual o inferior a 4 hores; dues hores en el cas de viatges programats de durada superior a 4 hores però igual o inferior a 8 hores; tres hores en el cas de viatges programats de durada superior a 8 hores, però igual o inferior a 24 hores; o sis hores en el cas de viatges programats de durada superior a 24 hores, o
   • Del 50 % del preu del bitllet en cas de retard superior al doble del temps indicat a l’apartat anterior.

Si el bitllet és d’anada i tornada, la indemnització per retard sigui en l’anada o la tornada, es calcularà en relació amb el 50% del preu pagat pel bitllet.

Els passatgers titulars d’un passi de transport o abonament de temporada que pateixin repetidament retards durant el seu període de validesa podran reclamar una indemnització adequada de conformitat amb les disposicions en matèria de indemnització del transportista.

Els transportistes podran establir un llindar mínim por sota del qual no s’abonarà cap indemnització i aquest llindar no podrà ser superior a 6 euros.

Exempcions:

 • El dret dels passatgers d’assistència en cas de cancel·lació o retard de sortides , així com el dret al transport alternatiu i reemborsament en cas de cancel·lació o retard de sortides i el dret a indemnització pel preu del bitllet en cas de retard en l’arribada, no seran aplicables als passatgers amb bitllets oberts mentre no s’especifiqui l’hora de sortida, excepte si es tracta de passatgers titulars d’un passi de transport o abonament de temporada.
 • El dret d’assistència en cas de cancel·lació o retard de sortides i el dret de indemnització pel preu del bitllet en cas de retard en l’arribada no seran d’aplicació als passatgers que hagin estat informats de la cancel·lació o del retard abans d’efectuar la compra del bitllet o quan la cancel·lació o el retard es degui a causes imputables al passatger.
 • El dret a allotjament i transport entre la terminal portuària i l’allotjament previst del dret d’assistència en cas de cancel·lació o retard de sortides - en concret en l’apartat 17.2 - no serà aplicable quan el transportista demostri que el retard o la cancel·lació es degui a condicions meteorològiques que farien perillosa la navegació.
 • Per últim, el dret d’indemnització del preu del bitllet en el cas de retard en l’arribada (article 19) no serà aplicable quan el transportista demostri que el retard o la cancel·lació es degui a condicions meteorològiques que facin perillosa la navegació o a circumstàncies extraordinàries que entorpeixin la execució del servei de passatge i que no haguessin pogut evitar-se inclús després de l’adopció de totes les mesures oportunes.

Com reclamar

 • Els transportistes i operadors de terminal han de disposar d’un mecanisme accessible per a tramitar les reclamacions a l’empara d’aquest Reglament.
 • El termini per a reclamar al transportista o operador de terminal pels drets anteriorment enunciats és de 2 mesos a partir de la data en la que el servei es va prestar o hauria d’haver-se prestat. En el termini d’un mes des de la recepció de la reclamació, el transportista o operador de terminal, notificaran al passatger que la seva reclamació ha estat atesa o desestimada o és encara objecte d’estudi. El termini de resposta definitiva no pot ser superior a 2 mesos des de la seva recepció.

B) Drets dels passatgers regulats al reglament 329/2009 i annex (conveni d’Atenes)

Quan s'apliquen

S’apliquen en tot transport marítim internacional i en tot transport marítim dins d’un mateix estat de la U.E. a bord de vaixells classes A y B.

Responsabiltat del transportista en cas de mort o lesió del passatger

 1. Si la mort o lesió del passatger és causada per un succés relacionat amb la navegació (naufragi, sotsobra, abordatge, varada, explosió, incendi o deficiència del vaixell) fins 250.000 DEG (El dret especial de gir és una unitat definida pel Fons Monetari International. La seva equivalència en euros es troba a la pàgina del Banc d’Espanya), excepte que tal succés sigui degut a un acte de guerra, hostilitats, guerra civil, insurrecció o fenomen natural de caràcter excepcional, inevitable i irresistible; o bé sigui ocasionat per acció o omissió intencionada d’un tercer per a causar-lo.
 2. Si les pèrdues per mort o lesió excedeixen de tal quantitat es presumirà responsable excepte que demostri que el succeït no és imputable a la seva culpa o negligència, fins al límit de 400.000 DEG per passatger en cada cas concret.
 3. Si la mort o lesió del passatger no està causada per un succés relacionat amb la navegació, el transportista respondrà si el succés que va originar la pèrdua és imputable a la culpa o negligència d’aquest o dels seus treballadors o agents si actuaven en l’exercici de les seves funcions. El límit de responsabilitat en aquest cas és de 400.000 DEG per passatger en cada cas concret.

Pèrdues o danys soferts en l’equipatge

El transportista es presumeix responsable si és imputable a la culpa o negligència d’aquest o dels seus treballadors o agents si actuaven en l’exercici de les seves funcions.

La seva responsabilitat es limitarà: (i) En el cas de pèrdua o danys soferts per l’equipatge de cabina, fins a 2.250 DEG per passatger i transport; (ii) per la pèrdua o danys en altres articles d’equipatge, es limita a 3.375 DEG, amb possibilitat de que tal responsabilitat estigui subjecte a una franquícia deduïble no superior a 149 DEG; y (iii) per a la perduda o danys soferts en els vehicles transportats no excedirà de 12.700 DEG, amb possibilitat de que tal responsabilitat estigui subjecte a una franquícia deduïble no superior a 330 DEG.

El transportista no incorrerà en responsabilitat per la pèrdua o danys soferts per diners, efectes negociables, or, plata, joieria, ornaments, obres d’art o altres objectes de valor, excepte que aquests hagin estat entregats al transportista i aquest hagi acceptat custodiar-los.

Com reclamar

1. El passatger haurà de comunicar al transportista la pèrdua o danys soferts en l’equipatge de la següent manera:

 1. El dany visible sofert a l’equipatge ha de notificar-se: (i) respecte de l’equipatge de cabina, abans de desembarcar o quan estigui desembarcat el passatger; i (ii) respecte de tota la resta d’equipatge, abans de que aquest sigui retornat o quan això ocorri.
 2. El dany no visible o pèrdua soferts per l’equipatge, havent de donar la notificació dins dels 15 dies següents a la data de desembarcament o de devolució, o la data en què s’hauria d’haver efectuat.

En cas de que el passatger no comuniqui la pèrdua o dany en el seu equipatge en la manera exposada, s’entendrà, excepte prova en contrari, que ha rebut l’equipatge en bon estat.

2. Les accions judicials per a reclamar danys i perjudicis deguts a la mort o lesió d’un passatger o a la pèrdua o danys soferts en l’equipatge prescriuen als dos anys, que es computen, tal i com a continuació es detalla: (i) en cas de lesió, des de la data del desembarcament del passatger; (ii) en cas de mort del passatger produïda durant el transport des de la data en la que el passatger hauria d’haver desembarcat i en el cas de lesió soferta en el transport que doni amb posterioritat lloc a la seva mort, des de la data de mort, sempre que aquesta no excedeixi de 3 anys des del desembarcament; i (iii) en cas de danys o pèrdues soferts en l’equipatge des de la data del desembarcament o la data en la que hauria d’haver-se efectuat, si aquesta és posterior.

3. Pagament anticipat: El transportista que executi, total o parcialment, el transport durant el qual s’hagi produït el succés que ha causat la mort o lesions dels passatgers per causes pròpies de la navegació, haurà d’abonar una bestreta suficient i proporcionada per a sufragar les necessitats econòmiques immediates, en el termini de 15 dies després d’identificar la persona que tingui dret per a rebre tals quantitats. En cas de mort la bestreta en cap cas podrà ser inferior a 21.000 €.

Documentació

Reglament 1177/2010

Reglament 329/2009

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline