Turisme actiu

Andalucía

Decret 80/2010, de 30 de març, de simplificació de tràmits administratiis i modificació de diversos Decrets per a ada

Decret 20/2002, de 29 de Gener, de turisme en el mitjà rural i turisme actiu.(text consolidat)

Annex al Decret 20/2002 de 29 de gener, de turisme en el mitjà rural i turisme actiu.

Aragón

Orden de 11 de febrero de 2014 por la que se regula la tramitación por medios telemáticos de los procedimientos y trá

Reial Decreto Legislatiu 1/2013, de 2 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Turisme d'Aragó

Decret 247/2008, de 23 de desembre, del Govern d'Aragó, d'adaptació de diversos procediments administratius competenc

Decret 55/2008, d'1 d'abril, del Govern d'Aragó, pel que s'aprova el Reglament de les Empreses de Turisme Actiu

Asturias

Decreto 111/2014, de 26 de noviembre, de Turismo Activo.

Baleares

Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística;de regulació de

Llei 8/2012 de Turisme Illes Balears

Cantabria

Decret 31/1997, de 23 d' abril de Cantabria sobre Allotjaments i Activitats turístiques en el mitjà rural (text conso

Castilla-La Mancha

 Decret 77/2005, de 28 de juny de 2005, d'Ordenació de les Empreses de Turisme Actiu de Castella-la Manxa.

Castilla y León

Ordre CYT/1865/2007, de 15 de novembre, per la que es desenvolupa el Decret 96/2007 de 27 de septembre, pel que es re

Decret 96-2007 de 27 de septembre , pel que es regula l'Ordenació de les Empreses de Turisme Actiu de la Comunitat de

Cataluña

Decret 321/2011, de 19 d'abril, que deroga disposicions reglamentàries referides a les matèries de competències del D

Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de professions de l'esport (modifica Decret 56/2003)

Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i simplificació de procediments per a facilit

Ordre PRE/361/2004, de 6 d'octubre, pel que es modifica el catàleg d'activitats físicoesportives al medio natural (mo

Decret 56/2003, de 20 de febrer, regula les activitats físic-esportives en el mitjà natural (Veure modificacions intr

Galicia

Decret 42/2001, de 1 de febrer, pel qual es refon la normativa d'agències de viatges, guies de turisme especialitzat

La Rioja

Decret 14/2011, de 4 de març, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 2/2001, de 31 de maig, de T

Murcia

Decret 11/2018, de 14 de febrer, que regula les empreses de turisme activu de la Regió de Murcia

Llei 13/2013, de 20 de decembre, de turisme de la Regió de Murcia

Decret 320/2007, de 19 d'octubre, pel qual es regulen les empreses de turisme actiu de la Regió de Murcia

Navarra

Decret Foral 10/2011, de 14 de febrer, de modificació de diversos Reglaments en matèria de turisme (modifica Decret F

Decret Foral 288/2004, de 23 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament per a l'exercici de l'activitat de les empreses

Valencia

Decret 22/2012, de 27 de gener, del Consell, regulador del turisme actiu en la Comunitat Valenciana.

Go to top