Fulls de reclamació

Estatal

Decret 2199/1976, de 10 d'agost, sobre reclamacions de clients en establiments d'empreses turístiques.

Canarias

Decret 168/1996, de 4 de juliol, característiques fulls de reclamació i el procediment tramitació reclamacions.

Ordre de 19 de febrer de 1998, model de les Fulles de Reclamacions en matèria d'activitats i serveis turístics.

Castilla y León

Decret 109/2004, de 14 d'octubre, pel que es regulen Fulls de Reclamació dels Consumidors i Usuaris

Cataluña

Decret 121/2013 fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum

Extremadura

Decret 144/2006, de 25 de Juliol, pel que es regulen fulls de reclamació en matèria de consum

Galicia

Decret 148/2013, de 12 de setembre, llibre de visites d'inspecció de turisme i fulls de reclamació turisme

La Rioja

Llei 5/2013, de 12 d'abril, per  la defensa dels Consumidors de la Comunitat de La Rioja

Navarra

Decret Foral 69/1998, de 2 de març, pel qual es regulen les fulles de reclamacions dels consumidors i usuaris.

País Vasco

Decret 5/1997, de 14 de gener, fulles de reclamacions dels consumidors i usuaris en la Comunitat Autònoma del País Ba

Valencia

Decret 77/1994, de 12 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regulen les fulles de reclamacions dels consumidors i

Ordre de 26 de setembre de 1994, de les conselleries de Sanitat i Consum i Indústria, Comerç i Turisme, per la qual e

Ordre 4/2013, de 26 de març, per la que es modifica el model de full oficial de reclamació dels Consumidors i Usuaris

Go to top