GESTACAVe. Servei Gestoria Integral

GESTACAVe
dimarts, 8 setembre, 2015 - 10:15

ACAVe posa en funcionament un nou servei de gestoria integral especialitzat per a agències de viatges, GESTACAVe. 

Aquest nou servei, que pot ser contractat en exclusiva per les agències de viatges associades, pretén oferir una gestoria laboral, comptable i fiscal prestada per experts en les matèries, amb unes tarifes totalment competitives al mercat.

La posada en marxa de GESTACAVe obeeix a la necessitat detectada al mercat i a les peticions que els nostres propis associats ens han fet arribar. D'aquesta manera, amb aquest nou servei ACAVe una vegada més es posa a la capçalera en innovació associativa, sent el seu objectiu primordial oferir serveis de qualitat als nostres associats, donant resposta a les necessitats dels seus associats.

GESTACAVe comprèn tres àrees: laboral, fiscal i comptable, les quals no substitueixen l'assessoria fiscal i comptable ja existent, així com la laboral que ACAVe ja venia prestant de manera gratuïta a tots els seus associats, assessories que continuaran prestant-se i incloent-se en les quotes socials amb les mateixes condicions.

Amb el nou servei GESTACAVe volem fer un pas més i a més d'assessorar, volem que aquelles agències que així ho desitgin puguin contractar amb ACAVe la gestoria integral en matèria fiscal, laboral i comptable.

La contractació d'aquests serveis és voluntària i exclusiva per a les agències de viatges associades, havent-se establert unes tarifes totalment competitives que tenen en compte el tamany i volum de les empreses. Així mateix destacar que les agències de viatges que desitgin contractar aquest nou servei poden optar per contractar les tres àrees conjuntament o bé contractar de manera independent només alguna de les àrees en funció de les seves necessitats.

Seguidament els detallem els serveis inclosos, així com les tarifes (sense iva) establertes:

 1. LABORAL

Inclou:

 • Assessorament i gestió laboral i Seguretat Social
 • Confecció de contractes de treball i nòmines
 • IRPF treballadors i certificats
 • Segurs Socials
 • Altes, baixes i variacions de dades dels treballadors en la Seguretat Social
 • Tramitació de parts d'accidents de treball
 • Informes de costos salarials

No inclòs: serveis d'inspecció i judicis.

Tarifes:

 • Per empresa               27,50 € / mes
 • Per nòmina                 12,50 € / mes

Alta empresa/autònoms 225 € / única vagada ( alta en la Tresoreria General al centre de treball i a l’empresa per la contractació de empleats i sol·licitud del llibre de Visites en el Departament de Treball)


2.FISCAL

Inclou:

 • Assessorament fiscal relatiu a tots els impostos als quals es trobi subjecta l'empresa
 • Liquidació i presentació dels impostos periòdics als quals es trobi obligada l'empresa (IVA, IRPF, IS,…) a través de la nostra signatura digital davant de la AEAT prèvia autorització de l'empresa associada.
 • Contestació als requeriments de l’AEAT
 • Formulació dels Comptes Anuals de l'exercici (per al cas de la SL i SA) i el seu dipòsit en el Registre Mercantil ( no s'inclouen les despeses de dipòsit).

No inclòs: els recursos de reposició o alçada davant el TEAR, les inspeccions fiscals i els recursos en la via contenciós-administrativa i mod.340

Tarifes:

 • MICROPIME (fins a 100.000€ V.O)

Autònoms                   84,83 € / mes

Societats                  143,08 € / mes

 • PIME (de 100.000€ a 1.500.000€ V.O)

 Autònoms                  113.10 € / mes

 Societats                    197,31 € / mes

 • GRAN PIME (d'1.500.000€ a 6.000.000€ V.O)

Autònoms                   228,91 € / mes

Societats                     314.76 € / mes

 • GRAN EMPRESA (més de 6.000.000€ V.O)

Autònoms                   A valorar

Societats                     A valorar


3.CONTABILITAT

Inclou:

 • Assessorament i gestió comptable
 • Confecció dels llibres comptables
 • Elaboració de Balanços i de Compte d'Explotació

No inclòs: facturació i gestió administrativa

Tarifes:

 • MICROPIME (fins 100.000 V.O)

Autònoms (fins a 3.000 apunts/any) 52,23 € / mes

Societats (fins a 4.800 apunts/any)    83,25 € / mes

 • PIME (de 100.000€ a 1.500.000€ V.O)

Autònoms (fins a 4.500 apunts/any)    77,11 € / mes

Societats (fins a 6.000 apunts/any)    121,92 € / mes

* Els apunts que excedeixin dels inclosos en la quota es regularitzaran a finals d'any a raó de 0,20€/apunt.

Esperem que GESTACAVe sigui del seu interès i en cas de desitjar contractar aquest nou servei o ampliar la informació al respecte, agrairem es posin en contacte amb: la Sra. Soledad Sagüéssoledad-sagues@acave.traveltelf. 93 321 97 29.  

Go to top