Com fer-se membre?

Els estatuts de l'Associació distingeixen dos tipus de membres:

1.- Agències de viatges:

Poden associar-se com membres de ple dret aquelles agències de viatges que ja estan legalment constituïdes, és a dir, que disposen del corresponent títol-llicencia atorgat per l'Administració competent.

Així mateix, poden associar-se com membres provisionals aquelles persones físiques o jurídiques que estiguin en tràmits d'obtenció del corresponent títol-llicencia per a l'exercici de l'activitat d'agència de viatges.

Poden ser membres de l'associació aquelles agències de viatges que tinguin la seva casa central o una o més sucursals en el territori espanyol.

Més informació.

2.- Membres adherits:

Persones físiques o jurídiques que si bé no són agències de viatges la seva activitat està vinculada al sector turístic.

Més informació.

Go to top